MAGYAR CUKRÁSZ IPARTESTÜLET

Hatályos: 2018. év szeptember hó 1. napjától visszavonásig

A Magyar Cukrász Ipartestület (a továbbiakban: Adatkezelő) a

https://www.cukraszat.net/ honlap működtetése és az alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenysége kapcsán felmerülő személyes adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogorvoslati lehetőségeiről jelen dokumentumban ad tájékoztatást. Fokozottan ügyel a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos adatkezelésre.

1. Az Adatkezelő adatai:

Név: Magyar Cukrász Ipartestület

Székhely: 1185 Budapest, Üllői út 674.

Nyilvántartási szám: 01-02-0002268

Adószám: 19009052-2-43

E-mail elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Képviselő: Selmeczi László társelnök, ügyvezető

Telefonszám: +36-70-977-0050

Honlap: www.cukraszat.net

 

2.A tájékoztató alapját képező jogszabályok

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről.

3. Az adatkezelés megnevezése: Adatkezelés adatbázis létrehozásához

 1. A https://www.cukraszat.net/ honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.
 2. A honlap a „Tájékoztató a weblap által használt sütikről” című részben foglaltak alapján használ sütiket.
 3. A tagsági jogosultságot kapott tagok esetében (továbbiakban: Tag) a tag jelen dokumentum 6.) pontjában meghatározott személyes adatainak rögzítése, kezelése, tag -és tagdíjnyilvántartásban.
 4. A szervezet szakmai- és tudományos tevékenységével, szakmai továbbképzésekkel, konferenciákkal, szakmai rendezvényekkel, szakmai konzultációkkal kapcsolatos közvetlen megkeresések, hírek, hírlevél elektronikus úton való továbbítása.
 5. bármely természetes személy (továbbiakban: Résztvevő) a bárki számára hozzáférhetően közzétett, személyes adatokat tartalmazó előzetes regisztrációs jelentkezési lap kitöltéséhez kötött és e-mail útján az Adatkezelő részére megküldött, a Szervezet által szervezett szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, rendezvényeken Résztvevőknek a részvételhez szükséges 6.) pontjában meghatározott személyes adatainak rögzítése, kezelése, kapcsolattartás.
 6. bármely jogi személy (továbbiakban: Résztvevő) által a bárki számára hozzáférhetően közzétett, személyes adatok tartalmazó előzetes regisztrációs lap kitöltéséhez kötött és e-mail útján az Adatkezelő részére megküldött a Szervezet által szervezett szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, rendezvényeken Résztvevőknek a részvételhez szükséges a jelen dokumentum 6./c.) pontjában felsorolt személyes adatainak rögzítése, kezelése, kapcsolattartás.
 7. munkavállalók munkaviszonyához illetőleg a vezető tisztségviselők, valamint egyéb választott tisztségviselők tisztségéhez kapcsolódó személyes adatok rögzítése, kezelése.

Az Adatkezelő kizárólag személyes adatot kezel, különleges adatot nem kér és nem kezel. Bármely módon az Adatkezelő tudomására hozott vagy tudomására jutott különleges adatot az Adatkezelő haladéktalanul töröl.

 4. A személyes adatkezelés célja:

a) Szervezeti tagok esetében

 • a tagok azonosíthatósága személyes adataikkal
 • a tagságból eredő jogok gyakorlása, illetőleg kötelezettségek teljesítése, tag,- és tagdíjfizetés nyilvántartása
 • https://www.cukraszat.net/ honlapra történő regisztráció, belépés lehetőségének biztosítása
 • folyamatos kapcsolattartás, információ nyújtása és a tájékoztatás feltételeinek biztosítása, hírlevél küldése
 • a Szervezet rendezvényein való részvétel biztosítása, regisztrációs lapok őrzése
 • számlázás

b) szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, rendezvényeken nem tag természetes személy Résztvevők esetében

 • a Szervezet rendezvényeire történő jelentkezés, a rendezvények megszervezés és megtartása, illetőleg ennek keretében a jelentkező résztvevők azonosítása és a velük való kapcsolattartás, regisztrációs lapok őrzése
 • a Szervezet rendezvényein való részvétel biztosítása, valamint a szakmai továbbképzéseken elért továbbképzési (kredit) pontok nyilvántartása, azokról igazolás kiállítása
 • megfelelő információ nyújtása és a tájékoztatás feltételeinek biztosítása
 • számlázás

 

c) Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, rendezvényeken nem tag jogi személy résztvevők esetében

 • a Szervezet rendezvényeire történő jelentkezés, a rendezvények megszervezése és megtartása, illetőleg ennek keretében a jelentkező résztvevők azonosítása és a velük való kapcsolattartás, regisztrációs lapok őrzése
 • számlázás

d) Munkavállalók és tisztségviselők esetében

 • a munkavállalóknak a munkaviszonnyal (megbízási jogviszonnyal) összefüggő, illetve az általa megengedett személyes adatainak kezelése, jogszabályban meghatározott iratok tárolása
 • vezető tisztségviselőknek, valamint egyéb választott tisztségviselőknek a betöltött tisztséghez közvetlenül kapcsoló elfogadó nyilatkozatban rögzített személyes adatainak kezelése, nyilatkozatainak, önéletrajzainak tárolása

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja, személyes adatokat harmadik személynek nem adhatja át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény által előírt kötelező adattovábbításra.

Az adatkezelő jogosult az általa kezelt adatokat az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében, adatfeldolgozás céljából az adatfeldolgozónak átadni. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

5. A személyes adatok kezelésének jogalapja:

5.1 Az Adatkezelő részére https://www.cukraszat.net/ honlapján keresztül, vagy elektronikus úton / papír alapon történő bármely személyes adatszolgáltatás a társulási tag önkéntes, jelen tájékoztató ismeretében a tagbelépési nyilatkozat részét képező „Adatkezelési Nyilatkozat”-ban tett hozzájárulásán alapszik, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok -teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez.

5.2 A nem társulási tag Résztvevő (természetes és jogi személy) személyes adatainak kezelése a szakmai rendezvényekre való jelentkezéssel, regisztrációs lapok e-mail-ben történő megküldésével kapcsolatosan a nem tag önkéntes hozzájárulásán alapul az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

Amennyiben a nem tag személyes adatait a szakmai rendezvényekre való jelentkezés keretén belül önkéntesen megadja és ezzel a szakmai rendezvényre jelentkezik, az Adatkezelő úgy vélelmezi, hogy a jelentkező Résztvevő ezen magatartásával önkéntes hozzájárulást adott személyes adatainak az Adatkezelő általi kezeléséhez, a szakmai rendezvény lebonyolítása, a jelentkezés rögzítése, ideértve a szakmai rendezvények megtartásával kapcsolatos kapcsolattartást.

Az önkéntesen megadott hozzájáruló nyilatkozat bármikor írásban visszavonható, vagy az

Érintett kérheti adatainak módosítását, zárolását, vagy törlését az Adatkezelő e-mail, vagy székhely címén.

6. A kezelt személyes adatok köre:

a) Szervezeti tagok esetében:

 • tag, vagy a képviselő neve
 • székhely/lakcím
 • levelezési cím
 • számlázási név, cím, adószám
 • értesítési e-mail cím és telefonszám
 • mesterlevél száma és kelte (ha van)
 • önálló üzletvitel kezdetének éve

b) Szervezeti pártoló tagok esetében:

 • pártoló tag neve
 • lakcím
 • foglalkozás
 • levelezési cím
 • számlázási cím
 • értesítési e-mail cím és telefonszám
 • munkahely neve és címe

c) Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, rendezvényeken nem tag természetes személy Résztvevők esetében

 • név
 • munkahely neve és címe
 • e-mail cím és telefonszám
 • jelentkezés időpontja, rendezvény megnevezése
 • számlázási név, cím, adószám

 d) Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, rendezvényeken nem tag jogi személy résztvevők esetében

 • jogi személy neve
 • székhelye, adószáma
 • e-mail-, és postázási címe
 • kapcsolattartó neve, elérhetősége (e-mail cím, telefon)
 • résztvevők neve

e) Munkavállaló és tisztségviselők esetében

 • munka /megbízási szerződésekben rögzített adatok
 • vezető tisztségviselőknek és választott egyéb tisztségviselőknek a tisztség   elfogadó nyilatkozatban rögzített adatok 

7. Egyéb adatkezelés

Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor az Adatkezelő külön   tájékoztatást ad.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

8. Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek

 • a társulás tagságának /választott tisztségviselők/ vonatkozásában a szakmai elnök és a társelnök, az adatkezelést végző megbízott kapcsolattartó vállalkozó, az elnök akadályoztatása esetén az alelnökök, a régiók vonatkozásában a Régiós Bizottsági tagok, tárhely szolgáltató
 • továbbképzésekre, rendezvényekre jelentkező résztvevők (természetes és jogi személyek) vonatkozásában a szakmai elnök és a társelnök, az adatkezelést végző megbízott kapcsolattartó vállalkozó, könyvviteli szolgáltatást végző vállalkozó,
 • munkavállaló vonatkozásában a szakmai elnök és a társelnök, az adatkezelést végző megbízott kapcsolattartó vállalkozó, könyvviteli szolgáltatást végző vállalkozó,
 • a Szervezet által igénybe vett adatfeldolgozásra jogosultakat -az adatfeldolgozók tevékenységének megjelölésével- a https://www.cukraszat.net/ honlapon az „Az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató” menüpont „Adatfeldolgozók” linkje tartalmazza.

Az adatkezelésre és feldolgozásra jogosultak munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

 
Ha az adatkezelésre és feldolgozásra jogosult tudomást szerez arról, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat kezelésért felelősnél kezdeményezni.

9. Személyes adatok védelme

Az Adatkezelő, az adatfeldolgozók, valamint a tárhely szolgáltató üzemeltetővel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Ezek a biztonsági intézkedések védelmet nyújtanak elvesztés, illetéktelen hozzáférés, másolás, felhasználás, módosítás vagy közzététel ellen.

Belépés után a számítógépet nem szabad felügyelet nélkül hagyni. A munka befejezése után a programból ki kell lépni.

Az Adatkezelő számítógépén, amelyen a személyes adatok kezelése történik a megfelelő biztonság érdekében jelszóval ellátott képernyővédő bekapcsolása kötelező, hogy őrizetlenül hagyott számítógép esetén se lehessen az adatokhoz hozzáférni.

Felhasználói jelszóval rendelkező személy felügyelete nélkül az éppen üzemelő, bekapcsolt állapotú tag-és tagdíj nyilvántartó program nem maradhat.

A biztonságos őrzésben lévő felhasználói jelszó a választott tisztség betöltéséig, illetve a munkaviszony /megbízási viszony/ időtartamára érvényes. A választott vezető tisztségviselő személyének megváltozásáról, valamint a munka /megbízási jogviszony megszűnéséről a mindenkori szakmai elnök, vagy a társelnök, akadályoztatásuk esetén az alelnökök kötelesek a rendszergazdát, illetve a tárhely szolgáltatót tájékoztatni, aki törli a belépési jogosultságot.

10. Adatok tárolásának módja

Az Adatkezelő az önkéntes hozzájárulással megadott adatokat a jelen tájékoztató mellékletében megadott adatfeldolgozók, tárhelyszolgáltató szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben saját informatikai eszközein, papír alapú adathordozó esetén székhelyén elkülönítetten a dokumentumok lefűzésével, zárt, biztonságos őrizetben tárolja.

Az Adatkezelő saját informatikai eszközein adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban tárolja az adatokat. Az elektronikusan rögzített adatokról rendszeresen és tervszerűen biztonsági mentéseket, archiválást kell végezni.

11. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait kizárólag annyi ideig őrzi meg, ameddig azok szükségesek azon célok érdelében, amelyekre tekintettel azok felvételre kerültek, illetve az érintett kérésére történő törlésig

Ennek értelmében az adatkezelés a cél megvalósulásáig, a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, a társulási tagság, munka-, megbízási jogviszony megszűnéséig, tisztségviselők betöltött tisztségének lejártáig, a vonatkozó esetekben törvényi kötelezettség teljesítéséig tart.

12. Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

12.1 Tájékoztatás kéréshez való jog

Az Érintett írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy tájékoztassa:

 1. milyen személyes adatokat,
 2. milyen jogalapon,
 3. milyen adatkezelési cél miatt,
 4. milyen forrásból,
 5. mennyi ideig kezeli,
 6. az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő a kérelmet a benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül, a tájékoztatást kérő által megadott elérhetőségre írásban, közérthető formában teljesíti.

12.2 Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

Az Adatkezelő a kérelmet a benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a helyesbítést kérő által megadott elérhetőségre írásban értesíti.

12.3 Törléshez való jog

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha

  • kezelése jogellenes,
  • az érintett kéri,
  • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
  • azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az Érintett az Adatkezelő 13. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmet az Adatkezelő csak abban az esetben utasíthatja el, ha jogszabály, vagy belső szabályzat az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettsége az Adatkezelőnek, akkor az Adatkezelő a törlés kérelmet a benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a helyesbítést kérő által megadott elérhetőségre írásban értesíti.

12.4 Zároláshoz való jog

Az Adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha ezt az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül kérik, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. A zárolt adatot kizárólag addig kezeli az Adatkezelő, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

12.5 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

13. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése

Az Érintett személyes adatokra vonatkozó tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésére, zárolásra és tiltakozásra vonatkozó jogosultságait a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete adatkezelései vonatkozásában akként gyakorolhatja, hogy kérelmét, nyilatkozatát az Adatkezelő irányába az alábbi elérhetőségek valamelyiken teheti meg

Elektronikus levélben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postai úton: 1185 Budapest, Üllői út 674.

Személyesen: Szervezet székhelyén előzetes időpont egyeztetést követően

Telefonon: +36 1 2664165, társelnök: +36 70 977 0050

Az Érintett e-mailben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre megküldött észrevételeit, kérelmét az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt az Érintett az Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldi. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

14. Eljárás az adatkezeléssel kapcsolatos jog gyakorlásának sikertelensége esetén

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Érintettek által megadott személyes adatok adatkezeléssel kapcsolatos jogát a jogszabályoknak megfelelően gyakorolja.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen az adatvédelmi hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az Érintettek személyes adataival kapcsolatos tiltakozást, kérelmet az Adat- kezelőnél nem sikerült megnyugtató módon rendezni, vagy az Érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

 

Jogorvoslati lehetőséggel a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: 06- 1-391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Web: naih.hu

Az Érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per -az Érintett választása szerint- lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. /a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a http://birosag.hu/torvenyszekek. linken tekinthetik meg./

15. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatót szükség szerint módosítsa.

Amennyiben a módosítás

 • az Érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változásokról e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja
 • az adatkezelés részleteinek megváltozása esetén az Adatkezelő külön megkéri az Érintett hozzájárulását.

A jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató időbeli hatálya 2018. év 09. hó 01. nap-tól visszavonásig tart.

Az Adatkezelő a jelen, illetve a mindenkor hatályos Adatkezelési és Adatvédelmi tájékoztatót a https://www.cukraszat.net/ honlapján tette közzé.

Budapest, 2018. év 09. hó 01. nap

Selmeczi László János társelnök s.k.

 

Tájékoztató a weblap által használt sütikről

Sütik (cookie) kezelése

Ahogy majdnem minden honlap, a www.cukraszat.net is használ sütiket a weboldalain.

Mi is az a süti?

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépére, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek.

Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A www.cukraszat.net milyen sütiket és mire használ?

A weblap a sütiket a következő célokból használja

·         információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használja Ön a weboldalt - annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,

·         weboldalunk fejlesztése,

·         az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ne feledje, ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

Célzó- és hirdetési sütik

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik szintén nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

Honlapunk a Google AdWords remarketing szolgáltatásának követő kódjait is használja annak érdekében, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érje el. Ezeket a cookie-kat Ön a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások szerint.

A Google hirdetésekkel kapcsolatos adavédelmi irányelveiről ide kattintva tájékozódhat.

Használatot elősegítő sütik

Ezek lehetőséget biztosítanak számunkra arra, hogy megjegyezhessük a weboldalunkkal kapcsolatos választásait.

Teljesítményt biztosító sütik

A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek - mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket ?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

 

Weboldallal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatás

A használt sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információkat az alábbi táblázat foglalja össze.

  Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés

A honlap megfelelő működésének biztosítása

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

UserId, SESSIONID, portal_referer

Használatot elősegítő sütik

Az Ön hozzájárulása

A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele

6 hónap

????

Google Analytics

Az Ön hozzájárulása

Információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat.

2 év
1 nap
Session
6 hónap

__utma
__utmb
__utmc
__utmz

 

Adatkérés

A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia; bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Üzemeltetőnek szüksége:

 • neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, lakcímét, számlázási címét, telefonszámát, valamint a vállalatára vonatkozó adatokat;
 • személyes és szakmai érdeklődésére vonatkozó információk;
 • demográfiai adatok;
 • termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatai és az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, hogy további információkat tudjuk nyújtani Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról.

Az adatkezelés időtartalma

A(z) Weboldal nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

A Felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető postai címén, illetve a(z) Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Üzemeltető a személyes adatokat a Parola Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19b., www.parola.hu) szervererein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.cukraszat.net tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

Az adatvédelmi elvek kialakításakor a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról törvényt vettük alapul.

 

Ireks kiemelt

 

Parola 

 

Nissan oldalra

 

 

Sanremo oldalra 

 

Bulfoni

 Debic

 Goodwill oldalra

 

Gyertyakovács jobbra

  

kogép platina OLDALRA

 

 Zeelandia

 

 

MasterMartini oldalra

 

Progép oldalra

 

König oldalra 

Puratos OLDALRA

 

Andretti

 

 Dawn_oldalra.jpg

kEN

 

 Robotcoupe

 

Assist trend 

 

Martinbraun

Vissza a tetejére