MAGYAR CUKRÁSZ IPARTESTÜLET

Sirha banner 580

Kedves Tagjaink!

Budapest Főváros Önkormányzata rendeletet hozott a száj- és orrnyílás takarásának kötelezővé tételéről, amely tegnaptól (04.27.) érvényes.

Értelmezésünk szerint a rendelet alapján a Budapesten üzemelő cukrászdákban a vendégtérben a személyzetnek, valamint az éppen bent tartózkodó és kiszolgált hat évnél idősebb vendégnek „a száj-és az orrnyílását – különösen textil vagy papír maszk­kal, sállal, kendővel, illetve bármely egyéb, a kilégzéssel távozó cseppek felfogására alkalmas eszközzel – teljes egészében és folyamatosan el kell takarnia.”

Az 1. § 3. bekezdése szerint „Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni arra a sze­mélyre, akit másoktól egyébként a kilégzéssel távozó cseppek felfogására alkalmas eszköz választ el, vagy fi­zikai akadály biztosítja a másoktól való legalább kétmé­teres távolság megtartását.”

Véleményünk szerint ez úgy valósítható meg, ha az élelmiszerboltok kasszáihoz hasonló módon, pl. egy plexilapot rögzítenek a kiszolgálás helyszínén, mely elválasztja a vásárlót a kiszolgálótól, és a kiszolgálás egy azon vágott nyíláson, ablakon át történik.

 Felhívjuk figyelmüket, hogy fenti tájékoztatások nem minősülnek hatósági állásfoglalásnak, jogi iránymutatásnak. A tájékoztatás szakmai álláspontot tükröz, amely egy esetleges jogvita esetén az eljáró bíróságot nem köti. Az előbbiekből következően levelünket szakmai álláspontunk részeként és nem kötelező jellegű iránymutatásnak szíveskedjenek kezelni és a jövőben használni.

A rendelet teljes szövege:

„Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 21/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete az új típusú koronavírus terjedése elleni védekezéshez szükséges egyes intézkedésekről

Budapest főpolgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap­csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővá­rosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,

a Fővárosi Közgyűlésnek a Magyarország helyi önkor­mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatköré­ben és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megha­tározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva

a következőket rendeli el:

  1. 1. §

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető töme­ges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, il­letve következményeinek elhárítása érdekében Budapest közigazgatási területén

  1. a) a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörű­en Működő Részvénytársaság által megrendelt személy­szállítási szolgáltatás nyújtására szolgáló járművön és a megállóhelyeken (peronzáróvonallal rendelkező megál­lóhelyen a peronzáróvonalon belül),
  2. b) a személytaxival végzett személyszállítási szolgálta­tás igénybevétele és nyújtása során,
  3. c) az ügyfélforgalom számára nyitva álló, áru forgal­mazására vagy szolgáltatás nyújtására használt helyi­ségben, valamint az ilyen helyiséget magában foglaló épületnek az ügyfélforgalom számára nyitva álló részé­ben, feltéve, hogy az a szolgáltatás jellegével nem össze­egyeztethetetlen,
  4. d) a piacon, a vásáron és a bevásárlóközpontban,

az ott tartózkodó, hat évnél idősebb személynek a száj-és az orrnyílását – különösen textil vagy papír maszk­kal, sállal, kendővel, illetve bármely egyéb, a kilégzéssel távozó cseppek felfogására alkalmas eszközzel – teljes egészében és folyamatosan el kell takarnia.

(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontját nem kell alkalmaz­ni az olyan funkciójú helyiségre és épületrészre, amely esetében biztonsági előírás az arc eltakarását egyébként tiltja.

(3) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni arra a sze­mélyre, akit másoktól egyébként a kilégzéssel távozó cseppek felfogására alkalmas eszköz választ el, vagy fi­zikai akadály biztosítja a másoktól való legalább kétmé­teres távolság megtartását.

  1. 2. §

(1) Ez a rendelet 2020. április 27-én lép hatályba.

(2) 2020. május 3-ig a jelen rendeletben foglaltak megsértőivel szemben – a jogkövető magatartás tanúsí­tására való felhíváson túl – hátrányos jogkövetkezmény nem alkalmazható.

dr. Számadó Tamás s. k. főjegyző                             Karácsony Gergely s. k. főpolgármester”

 

Ireks kiemelt

 

Parola 

 

Nissan oldalra

 

 

Sanremo oldalra 

 

Bulfoni

 Debic

 Goodwill oldalra

 

Gyertyakovács jobbra

 

 Zeelandia

 

 

MasterMartini oldalra

 

Progép oldalra

 

König oldalra 

 

Andretti

 

 Dawn_oldalra.jpg

kEN

 

 Robotcoupe

 

Assist trend 

 

Martinbraun

Vissza a tetejére